Bel Chris en Kenneth:   0475 59 99 45
Reverence logo

PRIVACY POLICY

Privacy policy

1   Algemeen

‘reverence. bv’ is erg begaan met jouw privacy en neemt de wettelijke verantwoordelijkheden omtrent de bescherming van jouw persoonsgegevens heel ernstig.

We vertellen je hier graag welke gegevens we precies nodig hebben, waarom we die nodig hebben en hoe we ze verzamelen.

Indien je de door jou gewenste informatie hier niet kan terugvinden, aarzel dan niet om het ons te vragen via info@reverence.be.

1.1   Wie zijn we?

reverence. bv, met hoofdzetel te Vlaskaai 6, 8500 Kortrijk, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BTW BE 0801.888.904 (in deze privacy policy ook “reverence. bv”, “wij” of “ons” genoemd), is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

De begrippen “verwerking” en “persoonsgegevens” worden beide ruim geïnterpreteerd.

1.2   Begrippen

Onder “persoonsgegevens” verstaan we alle informatie die je direct, maar ook indirect, kan linken aan een individueel persoon. Dit zijn vaak voor de hand liggende gegevens zoals naam, emailadres en telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook jouw IP-adres.

De term “verwerking” dekt een ruime lading handelingen die -al dan niet met behulp van geautomatiseerde digitale processen- uitgevoerd kunnen worden. Zo verstaan we onder verwerking o.a. het verzamelen, opnemen, organiseren, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verdelen of beschikbaar stellen (op welke manier dan ook), het samenbrengen, combineren, archiveren, verwijderen of definitief vernietigen van gegevens.

1.3   Toepassingsgebied

Deze privacy policy is van toepassing op de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen via al onze websites, op de activiteiten die hiermee gepaard gaan of (commerciële) relaties die daaruit voortvloeien of daarmee onderhouden worden.

2   Persoonsgegevens

2.1   Wanneer ‘verzamelen’ we persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken jouw gegevens wanneer je met ons contact opneemt, bijvoorbeeld naar aanleiding van een contactopname via de website bij vragen of interesse in onze producten of diensten, een inschrijving op onze nieuwsbrief of voor één van de door ons georganiseerde evenementen, een deelname aan een wedstrijd, een sollicitatie…

2.2   Waarom houden we gegevens bij?

a. Om jou te informeren
Je op de hoogte stellen van interessant nieuws, je een betere service of meer relevante productaanbiedingen bezorgen, maakt deel uit van ons dienstenpakket en de service die we jou willen bieden. Om dit te kunnen bewerkstelligen hebben we inzage nodig in jouw voorkeuren en interesses.

b. Marketingdoeleinden
Door bij te houden van waar je komt alvorens onze website te bezoeken, wat je leest tijdens jouw websitebezoek en waarvoor je informatie aanvraagt, krijgen we een beter inzicht in wat jou echt interesseert. Hierdoor kunnen we jou later via verschillende advertentiekanalen aanspreken met relevante producten en diensten.

c. Statistische doeleinden
Wij gebruiken je gegevens ook voor statistische doeleinden, zodat we ons aanbod en onze diensten beter kunnen afstellen op wat jij verwacht. Zie ook het onderdeel “Cookies” later in deze privacy policy.

2.3   Welke gegevens houden we bij?

We verwerken gegevens die we van jou persoonlijk hebben verkregen. Dit kan telefonisch zijn, via een online invulformulier, een e-mail of gedurende een persoonlijk gesprek in één van onze kantoren. Het gaat dan hoofdzakelijk over gegevens als:

 • Jouw naam

 • Jouw e-mailadres

 • Jouw telefoonnummer

 • Jouw adres

Indien we bovenstaande gegevens willen aanwenden voor het uitsturen van gepersonaliseerde nieuwsbrieven (zowel digitaal als per post) vragen we steeds jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor.

Daarnaast houden we ook persoonsgegevens bij die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die je met ons afsloot of indien we een gerechtvaardigd belang hebben voor het verwerken van deze gegevens. Het gaat dan onder meer over gegevens als:

 • Jouw rijksregisternummer (voor het afsluiten van een contract)

 • Jouw financiële – of betalingsgegevens (het gaat hier voornamelijk over bankgegevens, in bepaalde gevallen kan het ook gaan over informatie omtrent leningen, hypotheken en kredieten)

 • Jouw professionele gegevens (functie, de sector waarin je actief bent)

Met het oog op het continu verbeteren van onze dienstverlening en communicatie, houden we ook analytische gegevens bij over jouw surfgedrag. Deze zijn steeds anoniem en dienen enkel om onze website beter te laten functioneren en de prestaties te verbeteren. Voorbeelden van zulke analytische gegevens zijn:

 • welke pagina’s je bekijkt

 • waar je op klikt

 • op welke momenten je onze website bezoekt

 • via welke browser je op onze website surft

 • etc.

We beroepen ons hierbij op het gerechtvaardigd belang om onze dienstverlening steeds te evalueren en te verbeteren.

Indien je solliciteert bij ons, verwerken we ook gegevens over jouw werkervaring en opleidingsniveau.

In bepaalde gevallen kunnen jouw gegevens ook verrijkt worden met gegevens die publiekelijk en openbaar beschikbaar zijn of met gegevens die we verkrijgen van derden waarmee we een samenwerkingsovereenkomst hebben afsloten. Je kan je hier uiteraard steeds tegen verzetten door te mailen naar info@reverence.be.

2.4   Hoe lang houden we jouw gegevens bij?

We blijven je contacteren tot je jouw toestemming hiervoor intrekt en bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verwerkt.

2.5   Met wie wordt de data gedeeld en waarom?

Wij kunnen jouw gegevens doorgeven aan derde partijen (inclusief overheden), wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, je daarin toestemt, wanneer het noodzakelijk is voor het bereiken van één van onze doeleinden of indien wij hiertoe verplicht zijn op basis van beslissingen van rechtbanken.

2.6   Hoe worden jouw gegevens beschermd?

Gegevensbeveiliging is voor ons zeer belangrijk en wij verbinden ons ertoe de nodige fysieke en passende technische en organisatorische (voorzorgs)maatregelen te nemen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Indien samengewerkt of beroep gedaan wordt op derde partijen voor het verwerken van gegevens zullen we steeds een overeenkomst sluiten met de partij zodat ook deze zich ertoe verbindt te handelen conform de voorwaarden gesteld in de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel GDPR genoemd).

2.7   Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

We beperken de toegang tot jouw gegevens tot de personeelsleden die strikt noodzakelijk zijn voor het verwerken van persoonsgegevens.

Onze medewerkers ondertekenen bovendien een medewerkerspolicy die hen ertoe verbindt jouw gegevens als een goede huisvader te beheren (niet foutief verwerken, niet verkopen, niet ongevraagd verwijderen, en alle andere vorm van onredelijke verwerking van jouw persoonsgegevens).

3   Cookies

Onze websites en mobiele applicaties maken gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op je computer of mobiel apparaat worden geïnstalleerd wanneer je een website bezoekt of een (mobiele) applicatie gebruikt. Ze hebben als doel om de surfervaring op onze website te optimaliseren. Cookies kunnen jou herkennen indien je via hetzelfde toestel, via dezelfde browser onze website bezoekt. Op die manier kunnen wij de gebruikservaring voor jou personaliseren.

3.1   Hoe lang blijven cookies bestaan?

Tijdelijke cookies, ook wel sessie cookies genoemd, worden opgeslagen op het moment dat je de website bezoekt en opnieuw verwijderd als je de website verlaat.

Permanente cookies blijven op je computer, tablet of ander mobiel apparaat opgeslagen, ook nadat je de website hebt verlaten. Deze worden in principe niet automatisch verwijderd, je kan dit wel altijd zelf doen. Hieronder een overzicht hoe je dit doet in de meest gebruikte browsers:

Bovendien vragen wij jou steeds -op het moment dat je onze website betreedt- welke cookies gebruikt mogen worden en welke niet.

3.2   Soorten cookies

We onderscheiden

 • Noodzakelijke cookies

 • Functionele cookies

 • Statistische cookies

 • Advertentiecookies

 • Social media cookies

Noodzakelijke cookies
Dit zijn cookies die absoluut onmisbaar zijn voor de werking van de website of mobiele applicatie. Hieronder worden volgende standaard functionaliteiten verstaan: de inlogmogelijkheden, het navigeren tussen pagina’s en het invullen van formulieren. Indien deze cookies uitgeschakeld worden is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten van de website niet naar behoren werken of zelfs helemaal niet.

Functionele cookies
Cookies die het functioneren van de website vergemakkelijken en aangenamer maken en ervoor zorgen dat je een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die jouw taalvoorkeur bijhouden. Deze cookies laten niet toe om je als individu te identificeren.

Analytische cookies
Deze cookies helpen ons begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken. Hieruit leren wij hoe we onze website kunnen verbeteren en beter afstellen op de wensen van de bezoekers. De gegevens zijn anoniem en worden nooit gebruikt voor individuele analyses, ze worden enkel gebruikt om op totaalniveau webstatistieken te creëren en te analyseren.

Advertentiecookies
Cookies die je surfgedrag volgen en ons toelaten te herkennen wat jou interesseert en wat niet. Op die manier zijn wij in staat een gebruikersprofiel in te stellen en kunnen we ervoor zorgen dat jij enkel advertenties krijgt die bij jouw persoonlijke interessevelden aansluiten. Je kan die gepersonaliseerde advertenties op onze website ontvangen, maar ook op externe websites nadat je onze website reeds verlaten hebt (remarketing).

Social media cookies
We gebruiken op onze websites verschillende integraties met sociale netwerken (o.a. Facebook, LinkedIn, etc.). Dit voornamelijk om het jou eenvoudig te maken om de content op onze website te delen op sociale media. Die derden kunnen op hun beurt ook cookies plaatsen op onze website om gegevens te verzamelen. Voor het cookiebeleid van deze partijen verwijzen wij graag naar de privacyverklaringen op hun respectievelijke websites. We zijn niet verantwoordelijk voor hoe andere partijen met gegevens omgaan.

Naast eigen cookies en cookies van sociale media, kan je ook cookies van andere derden terugvinden op onze websites. Dit zijn cookies van partijen waarmee wij een samenwerkingsovereenkomst hebben. De cookies zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met hen hebben afgesloten. Zo kunnen cookies gebruikt worden om partners te belonen voor hun bewezen diensten of voor remarketing doeleinden waarbij we jou gepersonaliseerde advertenties tonen op externe websites nadat je onze website reeds verlaten hebt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze partijen persoonsgegevens verwerken. Je kan steeds bij ons opvragen over welke partijen dit gaat om vervolgens zelf hun cookiebeleid door te nemen.

3.3   Wijzigingen

Deze cookiepolicy is onderhevig aan wijzigingen. De meest recente versie is steeds op onze website terug te vinden.

4   Rechten en plichten

Je hebt te allen tijde het recht

 • op inzage en toegang tot jouw gegevens

 • op een kopie (in een gestructureerd, gangbare en machineleesbare vorm), verbetering, verwijdering en beperking van jouw gegevens

 • op bezwaar, geautomatiseerde besluiten en profiling

 • op het intrekken van toestemming (bijvoorbeeld om jou nog te contacteren)

 • op overdraagbaarheid

Indien je deze rechten wenst uit te oefenen, kan je steeds mailen naar info@reverence.be.

Je kan ook steeds een klacht indien bij de toezichthoudende overheid, de Gegevensbeschermingsautoriteit

Wij verplichten ons ertoe jou zo snel mogelijk op de hoogte te stellen wanneer er een inbreuk gepleegd wordt op de beveiliging van persoonsgegevens en zich hierdoor een datalek voordoet.

Deze privacy policy is onderworpen aan het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van Gent zijn bevoegd in geval van een geschil.

5   Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om eenzijdig wijzigingen of aanpassingen aan te brengen aan deze Privacyverklaring. De meest recente versie is echter te allen tijde beschikbaar op onze website.

Alle wijzigingen zullen op deze pagina gepubliceerd worden.